Công ty TNHH XNK Th??ng m?i Yên Phát

Công ty TNHH XNK Th??ng m?i Yên Phát

Địa điểm: L10-L06 Khu ?ô th? m?i D??ng N?i, P. La Khê, Q. Hà ?ông, Thành ph? Hà N?i

Quy mô công ty: Từ 50 đến 100 người

Website: yenphat.vn

Danh sách việc làm

Trưởng nhóm Seo/ Seo Leader
Hà Nội 25 - 30 triệu 08/08/2022 Lưu
Content Leader/ Trưởng Nhóm Nội dung
Hà Nội 15 - 20 triệu 29/07/2022 Lưu
Nhân Viên Seo
Hà Nội 10 - 15 Triệu 25/07/2022 Lưu
Nhân viên giao hàng xe máy
Hà Nội 7 - 10 triệu 28/04/2022 Lưu
Thực tập Seo
Hà Nội 5 - 7 triệu 28/04/2022 Lưu
Kế toán Nội bộ
Hà Nội 7 - 10 triệu 25/02/2022 Lưu
NHÂN VIÊN REVIEWER/ MC
Hà Nội 7 - 10 triệu 25/02/2022 Lưu
Nhân viên Viết content web
Hà Nội 7 - 10 triệu 25/02/2022 Lưu
Nhân viên Seo website
Hà Nội 10 - 15 Triệu 17/12/2021 Lưu
Nhân Viên kinh Doanh
Hà Nội 7 - 10 triệu 17/12/2021 Lưu

Giới thiệu

Giới thiệu

Công Ty TNHH XNK Th??ng M?i Yên Phát YENPHAT XNKTRA CO ., LTD ???c thành l?p chính th?c ngày 30 / 05 / 2012, Gi?y phép ?KKD s?: 0105904394 theo gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh do S? k? ho?ch và ??u t? TP HN c?p.
YÊN PHÁT là công ty hàng ??u trong l?nh v?c kinh doanh thi?t b? ?i?n t? tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam. Uy tín. thái ?? ph?c v? chuyên nghi?p luôn là ph??ng châm làm vi?c hàng ??u c?a công ty chúng tôi. Chúng tôi không ng?ng n? l?c v?i mong mu?n ?em l?i nhi?u giá tr?, ti?n ích c?ng nh? s? hài lòng và yên tâm ??n cho khách hàng; góp ph?n vào s? th?nh v??ng, phát ??t c?a khách hàng ??ng th?i t?o l?p tên tu?i Yên phát- m?t doanh nghi?p th??ng m?i và xu?t nh?p kh?u uy tín ??n g?n h?n v?i ng??i tiêu dùng c?ng nh? các doanh nghi?p trong n??c và qu?c t?. L?a ch?n Yên phát ch?c ch?n s? là s? l?a ch?n ?úng ??n và thông minh nh?t c?a ng??i tiêu dùng